OIKEUSVALTIO.

 

Oikeusvaltio: Oikeusvaltiolla tulee olla riittävät keinot oikeussuojan takaamiseksi. Oikeusvaltioperiaat-teella tarkoitetaan, että valtio on organisoitu oikeussäännöksin ja näitä säännöksiä noudatetaan valtion eritahojen toiminnassa. Oikeusvaltioperiaate siis palautuu vaatimukseen siitä, että julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin ja kaikissa julkisessa toiminnassa noudattaa tarkoin lakia ja oikeussääntöjä. Todellisuudessa oikeusvaltioperiaate jää maassamme kauniiksiksi korulauseiksi: "Lainvastainen tuomio saatetaan lainvoimaiseksi julkisen vallankäytön palautuessa tuomarit järjestelmän heille asettamaan vaatimukseen siitä velvoitteesta, millä suojataan oikeusjärjestelmää sen harjoittamalta lainvastaiselta vallankäytöltä" Eli totuus oikeudesta ja sen toteutumisesta on: "Kukaan ei anna takeita vapaudestasi, valta antaa oikeude siihen mitä laki ei salli."

Tuomarin virkaan nimeämisen edellyttämä tuomarinvakuutus: "Minä lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että minä toimin virassani perustuslakia ja lakia noudattaen, tuomitsen oikeudenmu-kaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärrykseni mukaan sekä kunnioitan ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä". Todellinen virkaan astumisen jälkeinen tuomari käytäntö: "Tämä tila mihin olette tulleet luokseni saatetuksi, on lain, oikeuden sekä  armon tila, tila missä minun oikeuden ja tämän istunnon tuomarina on valta olla teille laki sekä armo"

Tuomari tuomiovallan käyttäjänä ja virkamiehenä. "Tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja tässä toiminnassaan häntä sitoo vain laki." Todellinen lain sitoumuksen noudattaminen: "Tuomarin asenne käyttää tuomiovaltaa voittaa tämän antaman sitoumuksen lain noudattamisesta." 

Vastuu virkatoimista: "Virkamies vastaa virkatoimensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Jokaisella joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa." Hyvät veljet: "Laki virkamiehestä mukaisesti virkamiehen voi tuomita vain ja ainoastaan toinen virkamies"

Tämän sivuston tarkoituksena on tuoda esiin sellaisia tuomiovallan ratkaisemia oikeustapauksia, jotka ovat selkeästi ristiriitaisia Suomen perustuslain sekä eduskunnan säätämien lakien kanssa ja joiden lakien säätämiseen sekä niiden noudattamisen velvollisuuteen Suomen kansa on sen äänestämisellään valtuutta-nut. "Vaatimus oikeudesta, on harmillista tuhlata eläämänsä sellaiseen asian vaatimiseen mitä sinulle ei ole suotu"

Tämän sivuston ylläpitäjä ei toimi lakitehtävissä eikä ole lakialan ammattilainen vaan ylläpitäjän tieto toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjistä ja sen käytännöistä perustuu yhtäjaksoiseen yli kymmenen vuoden pituiseen kokemukseen.

Muistoja vangitsemishetkestä:"Olen vaiti, nyökkään vain kun nimeni mainitaan, kuljetaan sanattomassa hiljaisuudessa, noustaan portaita ylös ja sirrytään osastojen läpi toiselle, kohti päämäärää, tiedän ihmisiä olevan ympärilläni ja he katsovat minua uteliaasti pienistä rei'istä, minä en voi nähdä heitä, hiljaisuuden rikkoo vain saattajan lause, "kaikkihan ovat syyttömiä jotka ovat tänne joutuneet" olen itse edelleen vaiti, en vastaa ja astun huoneeseen,  hiljaisuuden rikkoo takanani sulkeutuva raskas ovi,  lukituksesta syntyvät metalliset äänet toistavat iskujen tavoin lausetta tajuntaani, olen menettänyt vapauteni"

Tuomo Partanen

(Mietelauseet tekijä)

Mikä oli tuomioni? Helsingin käräjäoikeuden tuomari Jaana Helander tuomitsi minut kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen määräyksellä, vangittava heti vaarallisena henkilönä. Mistä syystä?

 

 

 

 

 

Jaa tämä sivu